Política de privacitat

A través d’aquesta política de privacitat, l’informem sobre la recopilació, el tractament i l’ús de les seves dades personals mitjançant la utilització de la pàgina web https://fundacioferrersustainability.org/ (d’ara endavant, “la pàgina web”).

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat del responsable: FUNDACIÓ FERRER SUSTAINABILITY (d’ara endavant, “la FUNDACIÓ”), amb NIF G67568147.
 • Adreça: Avinguda Diagonal, 549, 5a planta, 08029 Barcelona (Espanya)
 • Adreça de correu electròniclopd@ferrer.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades i quina és la seva legitimació?

A la FUNDACIÓ tractarem les dades personals que ens faciliti, així com totes les dades que es recullin mitjançant l’ús de la pàgina web, amb la finalitat principal d’enviar-li la nostra newsletter, que conté informació d’interès sobre les fites de la FUNDACIÓ i/o futures oportunitats de voluntariat. Aquestes comunicacions s’enviaran a l’adreça de correu electrònic que vostè ens hagi indicat mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter.

La base legal que legitima el tractament de les seves dades personals per a l’enviament de la newsletter és el seu consentiment exprés (art. 6.1 a) del RGPD) atorgat en el moment de la subscripció. Pot retirar el seu consentiment en el moment que vulgui deixar de rebre aquest tipus d’informació sense que, en cap cas, la retirada d’aquest consentiment condicioni les accions anteriors a la seva retirada.

Quines dades tractem?

En el marc de la prestació dels serveis que ofereix la pàgina web, a la FUNDACIÓ tractarem les seves dades identificatives i de contacte que ens hagi facilitat en el moment de subscriure’s a la newsletter.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

La FUNDACIÓ no comunicarà les seves dades personals a tercers, excepte en compliment de les obligacions legals que en cada cas corresponguin.

De la mateixa manera, l’informem que a les seves dades personals podran accedir tercers que actuïn en nom de la FUNDACIÓ, sempre que aquest accés i tractament de dades sigui imprescindible per a la prestació d’un servei concret a la FUNDACIÓ. En aquest escenari, aquests tercers tractaran les seves dades personals exclusivament per a les finalitats que la FUNDACIÓ determini en cada cas, i en cap cas per a finalitats pròpies. Informar-los que la FUNDACIÓ contracta alguns dels seus serveis a proveïdors ubicats fora del Espai Econòmic Europeu, concretament localitzats als Estats Units d’Amèrica. Aquesta contractació comportarà una transferència internacional de dades regulada per l’existència de les clàusules contractuals tipus signades amb el proveïdor en qüestió. En el cas que vulgui accedir a aquestes clàusules contractuals tipus signades pot dirigir-se a lopd@ferrer.com.  

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals seran conservades durant el temps necessari per a la finalitat que es persegueix i mentre no en sol·liciti la supressió, sense perjudici que siguin bloquejades durant el  període de tres anys per donar compliment a les obligacions derivades de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades y garantia de drets digitals. 

Quins són els seus drets com a titular de les dades?

Vostè pot exercir davant la FUNDACIÓ, en qualsevol moment, els drets següents relacionats amb les seves dades personals: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat. A continuació, detallem a què l’habilita cada un d’aquests drets:

 • Accés: podrà obtenir confirmació de si la FUNDACIÓ tracta les seves dades personals, així com consultar les seves dades personals incloses en els fitxers de la FUNDACIÓ.
 • Rectificació: podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, o bé completar aquelles que siguin incompletes.
 • Supressió: podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Oposició: podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. La FUNDACIÓ deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos o que es dugui a terme l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Limitació del tractament: podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els supòsits següents:
   • Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades.
   • Quan el tractament es consideri il·lícit, com a interessat es podrà oposar a la supressió de les seves dades i sol·licitar-ne la limitació de l’ús.
   • Quan la FUNDACIÓ no necessiti tractar les seves dades però vostè les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
   • Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, la limitació tindrà lloc mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
 • Portabilitat: pot rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquelles que s’hagin obtingut de la nostra relació, així com transmetre-les a una altra entitat responsable.

Per exercir aquests drets, pot enviar una sol·licitud escrita indicant expressament quin dret dels descrits anteriorment vol exercir, mitjançant un correu electrònic a lopd@ferrer.com. Tanmateix, tingui en compte que l’exercici de determinats drets es podrà veure limitat a causa de la necessitat de donar compliment als interessos legítims de la FUNDACIÓ, així com en el cas d’haver de complir amb una obligació legal.

L’exercici d’aquests drets serà gratuït sempre que no s’exerceixin de manera manifestament infundada o excessiva.

Per acabar, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es), situada al carrer Jorge Juan, 6, de 28001 Madrid, en cas que consideri que la FUNDACIÓ no ha tractat les seves dades d’acord amb la normativa.